Vertretungsplan

Freitag 23. Juni 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 PB 10c  fällt aus

1

1

AS

AS->Er

8a

7a

fällt aus

Polster

1 Sp 10b fällt aus
1 Sp 10a fällt aus
2 Ch->De 8b  Beier
2 Sp->En 7c Warstat
2 Sp->Ge 7d Schulze

2

2

2

W9->Mu

Ma

Ma

9b,9c Nat

9d

9e

Wulf

Wucke

Schütt

3 Ch->WAT 8c  Pohl
3 Sp 9a  Schütt
3 Ch->En 8d  Böhme
3 Ge 9d  Frank
3 Ph->En 7c  Schmücker
4 W7->De 7a,7b,7c,7d Nat Schulze
4 En 8a  Warstat
4 En 8b  Schmücker
4 Sp->W8(Fr) 8c,8d  Schwolow
4 Sp->W8(WAT) 8c,8d  Treutler
4 Sp->De(NW) 8c,8d  Beier
4 Ch->Er 9d  Schuth
4 Ge->PB 10c  Frank
4 W7 7c,7d WAT Pohl
5 W7->De 7a,7b,7c,7d Nat Schulze
5 En 10a Böhme
5 En 10b Schmücker
5 En 10c  Eder
5 Sp->AS 8a Schwolow
5 Sp->Ge 8b Dumproff
5 W7 7c,7d WAT Pohl
6 Ph 10b,10c P-A-Kurs fällt aus
6 Er 9d  fällt aus
6 Sp->De 9e  Haase
6 W8 8a,8b Nat fällt aus
7 Sp 10c  fällt aus
7 De 9e D-A-Kurs fällt aus
7 W8 8a,8b,8c,8d Frz fällt aus
7 En 7c E-A-Kurs fällt aus
7 W8 8c,8d WAT fällt aus
7 En 7c,7d E-B-Kurs fällt aus
7 W8 8a,8b Nat fällt aus

Freitag, 23.06.2017 findet der Unterricht auf Grund der Witterung ganz normal - 45 Minuten statt.

Montag 26. Juni 2017
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 Ch 10c  fällt aus
1 Sp 9a  fällt aus
1 AS 8d  fällt aus
1 Ch 9b  fällt aus
1 AS 8b  Gaul
1 Ku 10a  fällt aus
1 Mu->Ma 10b M-A-Kurs Beirow
1 Ma 10b M-B-Kurs fällt aus
2 De 9a Schwolow
2 De 9b  Dumproff
2 De 9c Haase
2 Sp->Mu 10b Wulf
2 Sp->Ku 10a Will
3 De 9a Schwolow
3 De 9b  Dumproff
3 De 9c Haase
3 Sp->Ch 8c Büssis
3 Sp->AS 8d Leesmann
4 LQ->En 8c,8d E-B-Kurs Schmücker
4 Ch->En 8c E-A-Kurs Eder
4 En 8d E-A-Kurs Böhme
4 Sp->Ch 10c  Büssis
5 Sp->De 7a Schulze
5 Sp->Mu 7b Wulf
6 Ma 7a,7b M-B-Kurs fällt aus
7 Ma 10b M-A-Kurs fällt aus
7 En 8d E-A-Kurs fällt aus
7 En 8c E-A-Kurs fällt aus
7 En 8c,8d E-B-Kurs fällt aus
7 Ma 7a,7b M-B-Kurs fällt aus