Vertretungsplan

Mittwoch 22. Mai 2019
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 Ku 7c  fällt aus
1 Er->De 9c D-A-Kurs Schwolow
1 Ch->De 9d D-A-Kurs Schwolow
1 Ph 10c P-B-Kurs fällt aus
1 Sp 9a fällt aus
1 Sp 9b  fällt aus
1 Mu 10b  fällt aus
1 WAT 10a  ->
2 Ma 7c Wucke
2 Ku 9b  fällt aus
2 WAT->De 10d  Thinius
2 SK 8a  Zerna
2 Sp->Er 9c Fortong
2 Sp->Ch 9d  Riedl
2 Mu 9a  fällt aus
2 WAT 8c Zweite Gruppe ->
2 SK 8a  ->
3 PB->Ma 10d  Beirow
3 LER->Bi 10c  Riedl
3 Sp->Ge 8b  Dumproff
3 Ph 9c Fortong
3 Ph 9d  Wucke
3 AS 8d  Taege
3 Ge->Ph 8c  Zerna
3 Mu->Ku 7c  Beier
3 WAT 8a Zweite Gruppe ->
4 AS 7c  Küsel
4 W8 8d WAT Zerna
4 LER->Ku 9b  Beier
4 W8 8a,8b,8c,8d Nat ->
5 En 10c Böhme
5 En 10d  Schmücker
5 W8->De 8d WAT Dumproff
5 LER->Ge 9c  Polensky
5 Ge->De 9a  Haase
5 W8 8a,8b,8c,8d Nat ->
6 LER 10b  fällt aus
6 Sp->Mu 7c  Wulf
6 Ge 10a  fällt aus
7 En 7c E-A-Kurs fällt aus
7 De 9a,9b D-B-Kurs fällt aus
7 Bi 10c  fällt aus
7 Sp 10a  fällt aus
7 De 9a D-A-Kurs fällt aus

7

7

Ph

De

8c

9c,d D-A-Kurs

fällt aus

fällt aus