Vertretungsplan

Freitag 23. Februar 2018
Std. Fach Klasse Vertretende Lehrer
1 De 8a  fällt aus
1 AS->Ge 8c  Frank
1 Ch->WAT 10b  Schmidt
1 WAT 9c  fällt aus
1 Er 7d  fällt aus
1 PB 10c  fällt aus
2 En 8a  Bianchi
2 En 8b Cossart
2 WAT->PB 10c  Weigel
2 Er 9c  fällt aus
2 Ph->Er 7d  Stettnisch
3 De 7a  Bianchi
3 Ch->WAT 10c  Schmidt
3 WAT->Sp 10b  Weigel
3 LQ 7d  Schwolow
3 Er->Ku 9b  Will
4 En->Mu 9d E-A-Kurs Wulf
4 W8->Sp 8b WAT Große
4 De->En 7d  Bianchi
4 Ma 10a Beirow
4 Ma 10b Heuer
4 Ma 10c  Bachmann
4 W8->Ma 8c,8d WAT Polster
5 De->Ku 7d  Will
5 W8->En 8b WAT Cossart
5 De->Ku 7d  Will
5 Ma 10a Beirow
5 Ma 10b Heuer
5 Ma 10c  Bachmann
5 W8->Sp 8c,8d WAT Stettnisch
6 En->De 10a E-B-Kurs Schwolow
6 Ge 8c  fällt aus
6 Ph 8a  fällt aus
6 Ma 7c Polster
6 Ma 7d Hirt
6 Ku 9b  fällt aus
6 WAT 8d Zerna Gr. fällt aus
7 En 7d fällt aus
7 En 10d,10e E-A-Kurs fällt aus
7 Ch 8c  fällt aus
7 De 10a D-B-Kurs fällt aus
7 Sp 10c  fällt aus
7 Sp 10b fällt aus
7 Ku 7a  fällt aus
7 Er 7b  fällt aus